Skontaktuj się z nami

Osoba kontaktowa : Bino Chen

Numer telefonu : +86-13696958576

WhatsApp : +8613696958576

Free call

YINTAI podaje rękę LAV.

April 4, 2018

najnowsza sprawa firmy na temat YINTAI podaje rękę LAV.

After visiting our factory twice, Mr. SAMH from South America placed the first big order to us for Harvester Undercarriage Spare Parts, such as track link, track roller, idler, bolts&nuts and so on. Po dwukrotnym odwiedzeniu naszej fabryki Pan SAMH z Ameryki Południowej złożył pierwsze duże zamówienie na części zapasowe do podwozia Harvester, takie jak ogniwo gąsienicy, rolka gąsienicy, koło pasowe luźne, śruby i nakrętki i tak dalej. All these parts were customized for his brand Wszystkie te części zostały dostosowane do jego marki LAV.152.

 

During his visit, Mr. SAMH was interested in our advanced manufacturing equipment and quality control systems from sourcing raw materials to final packing. Podczas swojej wizyty Pan SAMH był zainteresowany naszymi zaawansowanymi urządzeniami produkcyjnymi i systemami kontroli jakości, od pozyskiwania surowców po pakowanie końcowe. He also visited the production processes of undercarriage parts, together with casting, forging, machining and heat-treatment. Odwiedził także procesy produkcyjne części podwozia wraz z odlewaniem, kuciem, obróbką skrawaniem i obróbką cieplną. His visit promoted the bilateral exchanges and cooperation, and played an important role in promoting the company's market competitiveness and forming strategic partnerships. Jego wizyta promowała dwustronne wymiany i współpracę oraz odegrała ważną rolę w promowaniu konkurencyjności firmy na rynku i tworzeniu strategicznych partnerstw.

 

Now China's steel output ranks first in the world and we pay more and more attention to product quality, these determine that we can provide customers with a variety of high-quality steel products at competitive prices. Teraz chińska produkcja stali zajmuje pierwsze miejsce na świecie, a my zwracamy coraz większą uwagę na jakość produktu, co decyduje o tym, że możemy zapewnić klientom różnorodne produkty ze stali wysokiej jakości po konkurencyjnych cenach. Mr. SAMH knows that made in China is a trend in the future, this is why he comes to China, visit and cooperate with us. Pan SAMH wie, że produkcja w Chinach to trend w przyszłości, dlatego przyjeżdża do Chin, odwiedza nas i współpracuje z nami.

 

This first cooperation has laid a stable foundation for the future, our high-quality products and services got high praise from them. Ta pierwsza współpraca położyła stabilne fundamenty na przyszłość, a nasze wysokiej jakości produkty i usługi zostały wysoko ocenione. We believe that our two sides will have closer cooperation in the future. Wierzymy, że nasze dwie strony będą miały ściślejszą współpracę w przyszłości.

Skontaktuj się z nami

Wpisz swoją wiadomość